Ảnh thật và ảnh mẫu

10 Oct / 2016 Write By: p10051988 Published In: Ảnh thật - Ảnh sản phẩm Hits: 180 Comment: 0

Ảnh thật sản phẩm ptifashion

Ảnh thật giống đến 98-100% so với ảnh mẫu trên website, có thể sai 1 tone màu do hiệu ứng camera, đèn chiếu và photoshop cho sản phẩm đẹp hơn